Vollenbroek

BELANGRIJKE BEGRIPPEN IN DE MAKELAARDIJ

Begrijp de terminologie bij het kopen of verkopen van een woning

Ieder vakgebied heeft een eigen jargon. Zo ook de makelaardij. Veel termen zullen u wellicht bekend
voorkomen, maar wat is nou precies ook al weer een financieringsvoorbehoud of een
asbestclausule? De meest voorkomende begrippen hebben we hieronder voor u samengevat.

 

AANKOOPBEGELEIDING
Je wil een woning kopen en vraagt een makelaar om jou te ondersteunen. Op dat moment vraag je
dus begeleiding aan. Dit noemen we de ‘aankoopbegeleiding’: de hulp bij het aankopen van een
woning. De makelaar is dan jouw aankoopmakelaar. Hij neemt jou als “koper” stap voor stap mee
door het koopproces. Van bezichtiging tot de overdracht en alles er tussen in. Soms zijn er zaken die
na de overdracht geregeld moeten worden, ook dan staat de aankoopmakelaar jou ter beschikking.

AANKOOPOPDRACHT
Wil jij bij de aankoop van een woning volledige ondersteuning? Vanaf het moment dat je begint met
zoeken tot en met het moment van de overdracht? Dan spreek je van een aankoopopdracht. Jij geeft
de makelaar de opdracht om voor jou aan de slag te gaan. Wat hij gaat doen, is afhankelijk van wat je
met hem afspreekt. Het onderzoeken van jouw budget, een overzicht opstellen van jouw eisen en
wensen: het zijn een paar voorbeelden van wat hij voor je kan doen. Met het verkregen overzicht
gaat hij aan de slag en zoekt passende woningen voor jou. De aankoopopdracht gaat verder dan de
aankoopbegeleiding. In beide gevallen zal de makelaar een vergoeding voor zijn werkzaamheden
vragen. Deze vergoeding noemt men ook de courtage.

AANKOOPTRAJECT
Jij hebt je droomwoning gevonden! Tijd voor de aankoop. Je gaat nu het aankooptraject in: het
volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt jou hierin van A t/m Z.
De aankoopmakelaar heeft kennis die de meeste mensen niet hebben: over de woningmarkt, reële
vraagprijzen, strategieën, waar let je op bij de bezichtiging, hoe is de woonwijk en nog veel meer. Hij
geeft jou advies over o.a. de marktwaarde, je openingsbod, bouwkundige keuring en beschermt jou
tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop.

AFKOOPWAARDE
Bij de aanschaf van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig. Er zijn diverse
hypotheekmogelijkheden en een ervan is een beleggingshypotheek. Bij deze hypotheek bouw je een
beleggingsdeel op, een bedrag dat – als het goed is – steeds groter wordt tijdens de looptijd.
Beëindig je jouw beleggingshypotheek, dan komt dit bedrag vrij en krijg je het uitgekeerd. Dit is de
afkoopwaarde. Dit bedrag is ook de uitkering die je krijgt bij een voortijdige beëindiging van een
gemengde levensverzekering. Met dit bedrag kan je o.a. jouw hypotheek aflossen.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK
Bij de aanschaf van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig. Er zijn diverse
hypotheekmogelijkheden en een ervan is de aflossingsvrije hypotheek. Bij een aflossingsvrije
hypotheek betaal je geen aflossing, maar alleen rente. De hypotheek blijft dus gedurende de looptijd

gelijk. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale
voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd betaal je de lening terug.

AFSLUITKOSTEN
Bij de aanschaf van een woning hebben de meeste mensen een hypotheek nodig. Voor je de
hypotheek af kan sluiten heb je documenten nodig waar je voor moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld
een hypotheekakte, de bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, de taxatie- en
administratiekosten en – indien van toepassing – de kosten voor de aanvraag van de NHG (Nationale
Hypotheek Garantie). De verzamelnaam voor deze kosten is: afsluitkosten.

AKTE
Een akte is een notarieel document waarin zaken en afspraken worden vastgelegd. Akten waar je
mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn: de akte voor het afsluiten van de hypotheek en
de akte voor de overdracht van de woning.

AKTE VAN LEVERING
De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning.
De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Voordat
de overdracht van de woning plaatsvindt, krijgen kopers, verkopers, verkopend- en aankoopmakelaar
een conceptakte van levering door de notaris ter controle toegezonden.

ANTI-SPECULATIEBEDING
Het anti-speculatiebeding is een verkoopregulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in
erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in
onroerende zaken voorkomen. Vaak neemt de gemeente een bepaling op dat een eigenaar/bewoner
bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn, toestemming tot verkoop aan moet vragen
en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-
speculatiebeding staat een hoge boete.

APPARTEMENT
Een appartement is een zelfstandige woning in een groter gebouw zoals een flat. Iedere
wooneenheid in dit gebouw heeft een eigen huisnummer en kadastrale registratie. Wanneer één
appartement over meerdere woonlagen beschikt spreken we van een maisonnette. Een éénkamer
wooneenheid noemt men vaak een studio. De entree, het trappenhuis, de lift e.d. zijn onderdeel van
de gezamenlijke ruimte.

APPARTEMENTSRECHT
Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van een gebouw. Het
appartementsrecht geeft het een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld
nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het
splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten). Overigens is niet
ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht. De gezamenlijke eigenaren
zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij hebben samen alle stemmen om voor- of
tegen een voorstel te stemmen. Afhankelijk van de verdeling ontstaat een gedeeld stemrecht. Een
vergadering van de VvE vindt meestal één keer per jaar plaats.

ASBEST
Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie,
onbrandbare vezels. Asbesthoudend materiaal is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel
huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Sinds 1993 is het gebruik van
asbest verboden. Helaas zijn nog niet alle woningen asbestvrij. Dit geldt met name voor oudere
woningen. Een asbestonderzoek is daarom aan te raden bij de aankoop van een oudere woning.

In de verkoopvoorwaarden van de makelaar is de aanwezigheid van asbest vaak opgenomen via de
ouderdoms-/materialenclausule.

ASBESTCLAUSULE
Als er een kans op asbest in de woning bestaat, dan wordt er veelal een asbestclausule opgenomen
in de koopovereenkomst. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten
speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in
de clausule dat hij hiermee bekend is. Hij vrijwaart daarmee de verkoper van iedere
aansprakelijkheid als er inderdaad asbest wordt gevonden.

BANKGARANTIE
Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper
een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met de afgifte van een bankgarantie dat zij
garant staat voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. In plaats van een
bankgarantie te stellen kan de koper ook een waarborgsom storten.

BEDENKTIJD
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend,
krijgt de koper drie dagen de tijd om zich te bedenken. Van deze drie dagen moeten er twee dagen
werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn
verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is. Gedurende de bedenktijd kan de koper
zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet
mededelen aan de verkoper, staat in de koopovereenkomst beschreven.

BELASTINGAFTREK
De overheid heeft belastingmaatregelen die gunstig zijn voor hypotheekconsumenten. Zo mag je
verschillende posten die betrekking hebben op jouw hypotheek van jouw belastbare inkomen
aftrekken. Hoe lager het belastbaar inkomen, hoe minder belasting je betaalt. Een ander woord voor
belastingaftrek is hypotheekrenteaftrek.

Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de
hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De
aflossing van uw hypotheek is dat niet.

BEDRAG IN DEPOT
Bij een huis kopen komt veel kijken. Als er gebreken zijn, kan je als koper een bedrag in depot laten
houden, indien er iets bijvoorbeeld niet werkt tijdens de eindinspectie van een huis. Tijdens de
eindinspectie wordt de woning gecontroleerd op hetgeen is afgesproken. Blijkt er bijvoorbeeld
lekkage te zijn of een CV-ketel niet te werken, dan kan in overleg met beide partijen en de notaris
besloten worden een bedrag in depot te houden. Dat bedrag wordt niet uitgekeerd aan verkoper
totdat het geschil is opgelost.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Tijdens het uitoefenen van hun beroep kan een makelaar een fout begaan. Aangezien deze fout uit
hoofde van hun functie gemaakt wordt, noemt men dit beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor kan de
makelaar een verzekering afsluiten. Deze verzekering noemt men een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

BESTEMMINGSPLAN
Een bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de
grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart,
bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Daarin kunt u zien welke
ontwikkelingen op gebied van o.a. bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de
bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en
worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen,
bebouwingsintensiteit etc. omschreven. Deze plannen kan je opvragen bij het gemeentehuis of via
www.ruimtelijkeplannen.nl .

BLOKVERWARMING
Blokverwarming is de centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw,
vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van een collectieve afname van aardgas voor
de warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming.

BLOOT EIGENAAR
Het bloot eigendom is het eigendomsrecht dat is bezwaard met een beperkt recht. Denk hierbij aan
het bezwaren van een goed (bijvoorbeeld een woning) met een recht van vruchtgebruik. Door het
vruchtgebruik is de (bloot) eigenaar beperkt in zijn eigendom, omdat hij dat recht van gebruik (door
een ander) moet respecteren. De eigenaar van dat goed heeft dan het bloot eigendom.

BOD
Je verkoopt je huis en je krijgt een bezichtiging. De potentiële koper is enthousiast en brengt een bod
uit. En daar gaat het uiteraard allemaal om. Maar wat houdt dit in? Het bod is een bedrag waarvoor
de potentiële koper het object (de woning, het appartement of het perceel) wil kopen. Afhankelijk
van de fase waarin je je begint kan dit een openingsbod of een eindbod zijn. Vaak voegt men aan dit
bod aanvullende voorwaarden toe. Bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden, een opleveringsdatum
en een opsomming van roerende en onroerende zaken. Het bod kan mondeling als schriftelijk
uitgebracht worden. Het is echter alleen bindend als het op papier staat.

Het ontvangen van een bod wil echter nog niet zeggen dat je in onderhandeling bent. Is het bod
bijvoorbeeld te laag of zijn er voorwaarden aanwezig waar jij je niet in kan vinden als verkoper. Dan
hoef je niet te reageren. Jullie zijn pas in onderhandeling wanneer jij als verkoper een tegenbod doet.
Uiteraard adviseert jouw makelaar jou in de te kiezen strategie.

BOETERENTE
Een hypotheek voortijdig geheel of gedeeltelijk aflossen kan geld kosten. De meeste banken rekenen
een boeterente bij het vroegtijdig aflossen. Kijk dus goed naar de voorwaarden wanneer je een
hypotheek afsluit. Wil je tussentijds aflossen? Sluit dan een hypotheek af waarbij dat boetevrij kan.
Als “klant” verbreek je een overeenkomst / contract en daarvoor moet betaald worden.

BOUWDEPOT
Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en
waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald. Ook bij een verbouwing van een bestaande
woning kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver) bouw-
depot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald.

BOUWFINANCIERING
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond
en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het
moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden
de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de
hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

BOUWKUNDIG RAPPORT
De bouwkundig inspecteur stelt na inspectie en keuring van de woning een bouwkundig rapport op.
Hij legt zijn bevindingen vast in het rapport. Daarbij maakt hij onderscheid tussen kosten die gemaakt
moeten worden om het gebouw in stand te houden en de kosten die er op termijn aan zitten te
komen. Zeg maar de kosten binnen 1 jaar (directe herstelkosten) en binnen 5 jaar
(onderhoudskosten op termijn).

BOUWTERMIJN
Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop-/aanneemsom die
volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

BUNGALOW
Een bungalow is een woning die bestaat uit een enkele woonlaag op de begane grond. Wanneer er
één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt, valt dit type bouw ook nog onder dit begrip. Dit
wordt echter ook een semi-bungalow genoemd.

CANON
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

CERTIFICERING
Certificering is het voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dit geldt voor personen, processen of
diensten. Ook binnen de makelaardij kennen we certificeringen. Helaas is makelaar geen beschermd
beroep. Iedereen kan zich zonder enige opleiding makelaar noemen. Daarom zijn er kwaliteitscriteria
en vakbekwaamheidseisen opgesteld. Alleen als aan deze eisen is voldaan, kan een makelaar zich bij
een branchevereniging aansluiten. De eisen zijn hoog en jaarlijkse bijscholing is verplicht.

COURTAGE
De courtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw
huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen
makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met
de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

DAGRENTE
De dagrente is de rente die op die dag geldt voor nieuwe hypotheken.

DALRENTE
De dalrente is de laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

DOORZONWONING
Het woord doorzon zegt het eigenlijk al. Een woning waar de zon volledig doorheen schijnt. Vaak
beschikken de voor- en achtergevels over grote ramen of openslaande deuren. Wanneer je voor het
huis staat kun je door de woning heen kijken de achtertuin in.

ECONOMISCHE WAARDE
De economische waarde is het bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale
omstandigheden zou worden verkocht. Dit noemen we ook wel de marktwaarde.

ECHTSCHEIDING
Een echtscheiding is de beëindiging van een huwelijk. Alle juridische banden die de partners hebben,
worden dan verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een
goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT
In het echtscheidingsconvenant legt men de overeengekomen afspraken van de echtscheiding vast.
Denk hierbij aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het
echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door bijvoorbeeld een advocaat of een mediator.
Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

EFFECTIEVE RENTE
De effectieve rente geeft de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. Bij de berekening
van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele
afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal
betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Het wordt ook wel de bruto-werkelijke-rente
genoemd.

EIGENDOMSAKTE
De eigendomsakte is een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. Je ontvangt
een eigendomsakte van de notaris. Het is het bewijs dat de woning of het object van u is.

EIGENDOMSBEWIJS
Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht
van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Een eigendomsbewijs
wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het
eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

EIGENWONING FORFAIT
Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de belastingdienst in uw belastingaangifte bij uw inkomen
telt. Zij zien de huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, als inkomen. Over dit fictieve
inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting.

EINDINSPECTIE
Een eindinspectie vindt plaats bij de oplevering van de verkochte woning. Koper, verkoper en de
betrokken makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te controleren of de woning
in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tijdens zo’n inspectie controleert men bijvoorbeeld de
werking van de cv-ketel. Ook worden de toiletten doorgespoeld en e.v.t. de ramen op hun werking
gecontroleerd.

EINDVOORSTEL
Wanneer je een bod doet op een huis, kun je in veel gevallen een tegenvoorstel verwachten. Ook kan
de verkoper besluiten niet in onderhandeling te gaan omdat het bod te laag is. Wanneer je wel in
onderhandeling komt, kun je na het tegenvoorstel van de verkopers een nieuw tegenvoorstel doen.
Er kan een moment komen dat je als koper niet hoger wilt gaan bieden, datzelfde kan voor de
verkopers gelden dat ze niet lager willen zakken. Zo’n uiterste bod noemt men ook wel eindvoorstel.

ERFDIENSTBAARHEID
Een erfdienstbaarheid betekent dat er een recht is gevestigd op een stuk grond of bebouwing. De
meest bekende zijn recht van overpad, recht van uitrit en kabels en leidingen in de grond. Anderen
(dan de eigenaren) hebben hierdoor het recht om bijvoorbeeld kabels in de grond te leggen. De
eigenaar moet dit dulden. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van levering en moet bij
elke verkoop opnieuw worden opgenomen in de transportakte. Deze kan ook worden opgeheven,
maar daarvoor is er toestemming nodig van zowel de eigenaar als de rechthebbende. De notaris kan
daarbij helpen.

ERFPACHT
Erfpacht is een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. Voor het
gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding (canon) aan de erfverpachter. In deze
situatie koopt u een woning en huurt u de grond eronder van de erfverpachter.

ERFPACHTCANON
In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal
kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft je het recht
de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. Erfpachtcanon is heffing van de
gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit
bedrag is fiscaal aftrekbaar.

EXECUTIEWAARDE
De executiewaarde is een waarde die gekoppeld is aan gedwongen verkoop van het object. De
executiewaarde is het bedrag dat een huis oplevert wanneer het gedwongen wordt geveild. Sinds
2013 is de term executiewaarde niet meer in gebruik.

EXPIRATIEDATUM
De expiratiedatum staat gelijk aan de einddatum van een contract. Dit kan bijvoorbeeld het einde
van een hypotheekcontract of van een rentevastperiode zijn.

FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst. Men noemt het
ook wel eens voorbehoud van financiering. Dit houdt in dat de koper de overeenkomst kan
ontbinden als de bank of geldvertrekker niet de benodigde hypotheek / lening wil verstrekken.

FINANCIERINGSKOSTEN
Financieringskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek. Denk
hierbij aan taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

FISCAAL VOORDEEL
Fiscaal voordeel is het voordeel dat men verkrijgt doordat bepaalde kosten in mindering gebracht
kunnen worden bij de inkomstenbelasting. Over het algemeen gaat dit over de werkelijk gemaakte
kosten voor het verwerven van de financiering voor de woning. Het belastbaar inkomen wordt
hierdoor minder. Het gaat o.a. om de aftrekposten van de notaris zoals de advies-en
bemiddelingskosten, de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente. Er zijn nog meer
aftrekposten. Wij adviseren hierover graag.

FUNDA
Funda.nl is de grootste Nederlandse website met aanbod voor onroerend goed. Aangesloten
makelaars plaatsen de woningen in hun aanbod op deze site.

GEMEENTELIJKE LASTEN
Gemeentelijke lasten staan ook bekend onder de naam gemeentelijke belastingen. Dit zijn de
belastingen die de gemeentes innen bij hun inwoners. Zij mogen echter alleen belastingen heffen die
in de wet zijn opgenomen. Per gemeente kan het trouwens verschillen welke belastingen er geïnd
worden.
Onder deze belastingen vallen o.a.:
• onroerendezaakbelasting (OZB);
• belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten;
• baatbelasting;
• forensenbelasting;
• toeristenbelasting;
• parkeerbelasting;
• hondenbelasting;
• reclamebelasting;
• precariobelasting;
• rioolheffing;
• reinigingsheffing;
• leges.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Het geregistreerd partnerschap is een vorm van samenleven die wettelijk is geregeld en
geregistreerd. Geregistreerd partnerschap heeft in grote lijnen dezelfde status als het huwelijk. Er
zijn drie grote verschillen. Deze zijn:
• Als men trouwt, moet men elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is
dit niet verplicht.
• Een geregistreerd partnerschap kan men, als men geen minderjarige kinderen heeft, buiten
de rechter om beëindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet men altijd naar de rechter.
• Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

GESCHILLENCOMMISSIE
Een geschillencommissie is een orgaan waar men een klacht voor kunt leggen wanneer er een geschil
is ontstaan. Deze commissie bekijkt geheel onafhankelijk de zaak en komt met een oordeel. Ook de
NVM kent deze geschillencommissie

HANDELINGSBEKWAAM
Handelingsbekwaam betekent echt letterlijk: het bekwaam zijn om te handelen. Men is
handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of ouder) of gehuwd is, mits men niet onder
curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt, dan dient men handelingsbekwaam te
zijn. Men is dan iemand die voor de wet zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. De persoon
kan de gevolgen van een overeenkomst goed inschatten en is daar volledig verantwoordelijk voor.

HERBOUWWAARDE
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het betreffende object opnieuw te bouwen op
dezelfde locatie, met dezelfde bestemming en met dezelfde afmetingen. Het is de waarde om een
exacte kopie van het object op exact dezelfde plaats te bouwen.

HONORARIUM
Het honorarium is de vergoeding die je betaalt aan de makelaar voor de geleverde diensten. Zie ook
de eerder genoemde courtage.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Hoofdelijk aansprakelijk houdt in dat je gedwongen kan worden om aan jouw verplichtingen te
voldoen. Sluit je een hypotheek af, dan ben je verplicht de rente te betalen en eventueel je
hypotheek af te lossen. Heb je betalingsproblemen, dan kan de bank of hypotheekverstrekker dwang
uitoefenen en bijhorende maatregelen nemen. Sluiten jullie als koppel een hypotheek af, dan zijn
jullie samen hoofdelijk aansprakelijk. De bank of hypotheekverstrekker kan bij beide partijen
aankloppen om de schuld te betalen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement is het reglement waarin de regels staan vermeld waaraan de eigenaar
van het object zich moet houden. Dit is meeste het geval bij een appartement of bij
appartementsrecht. Veelal omvat het zaken over geluidsoverlast en het bezit van huisdieren. Ook
andere zaken die tijdens de vergadering van eigenaren worden beslist kunnen hierin worden
vermeld. Een Huishoudelijk Reglement is een dynamisch document en kan regelmatig worden
aangepast.

HUURBEDING
Het huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte die stelt dat de schuldenaar het betreffende
pand niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker. Ook voor tijdelijke
huur (ook via Leegstandswet) is toestemming nodig van de geldverstrekker. Hiermee wil de
geldverstrekker voorkomen dat de woning bij gedwongen verkoop minder opbrengt.

HUUROVEREENKOMST
Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken tussen huurder en verhuurder zijn
vastgelegd. Hierin worden onder andere de volgende onderwerpen vastgelegd:
• Huurprijs
• Het gehuurde
• Gegevens huurder en verhuurder
• Voorwaarden
• Opzegging
• Rechten en plichten van de huurder en verhuurder
Onder rechten en plichten van de huurder en verhuurder vallen o.a. het meewerken aan
bezichtigingen of open huis mocht de verhuurde woning verkocht worden.

HUURWAARDEFORFAIT
Zie ook Eigenwoning forfait.

HYPOTHEEK
Bij het kopen van een woning heeft men geld nodig. Men gaat hiervoor naar een
bank/hypotheekverstrekker of naar een onafhankelijk hypotheekadviseur. De hypotheek is een
langlopende lening met een onroerende zaak (de woning) als onderpand.

HYPOTHEEKAKTE
De hypotheekakte is de notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en
plichten van beide partijen (de koper en de hypotheekverstrekker) worden vermeld. De akte wordt
ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster.

HYPOTHEEKGEVER
De hypotheekgever is de partij die de hypotheek aanvraagt op het onroerende goed. Heel vaak is dit
de koper van de woning of het bedrijfspand.

HYPOTHEEKNEMER
De hypotheeknemer is de partij die het geld ter beschikking stelt voor de aanschaf van het
onroerende goed. Dit is de hypotheekverstrekker of bank.

HYPOTHEEKREGISTER
Het hypotheekregister is een openbaar register waarin via de notaris de hypotheek wordt
ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

KADASTER
Bij het kadaster registreert men van al het vastgoed in Nederland wie welke rechten heeft. Dit geldt
zowel voor gebouwen als grond. Bij het kadaster kan men informatie over bepaalde percelen
aanvragen. Makelaars en notarissen hebben vaak een betaald abonnement om direct online data op
te halen. Ook consumenten kunnen tegen betaling informatie ophalen. Daarnaast geeft het kadaster
onder andere informatie over: het grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of een
pand op de monumentenlijst staat, wie de eigenaar is en welk kadastraal nummer het heeft.

KLUSWONING
Een kluswoning is een woning waar men aan moet klussen. Letterlijk moet! Niet alleen het vervangen
van een keuken of een badkamer. Maar het hele huis heeft een flinke opknapbeurt nodig. In de
meeste gevallen gaat het om een woning die flink gedateerd is. Of waar er lange tijd niemand in
gewoond heeft.

KOOPAKTE
In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

KOOPOVEREENKOMST
Een koopovereenkomst is niets ander dan het in een overeenkomst vastleggen van de afspraken die
zijn gemaakt. Bij het kopen van een huis zijn dat onder andere:
• Wat is er gekocht?
• Tegen welke prijs?
• In welke staat?
• Tegen welke voorwaarden?
• Van wie is gekocht?
• Wie heeft gekocht?
• Wanneer wordt er geleverd?

KOPERSMARKT
In de woningmarkt spreekt men over een verkopersmarkt en een kopersmarkt. Bij een
verkopersmarkt heeft de verkoper het grotendeels voor het zeggen. In een kopersmarkt heeft de
koper het voor het zeggen.
Kenmerkend voor een kopersmarkt is veel aanbod en relatief weinig kopers. De koper heeft het dan
voor het zeggen. Gezien het grote aanbod en het beperkte aantal kopers, ligt de macht bij de kopers.
Zij hebben het voor het zeggen. Vandaar de term kopersmarkt.

KOSTEN KOPER
Bij woningen die te koop staan ziet u bij de vraagprijs vaak de afkorting k.k. staan. Dit staat voor
kosten koper. Het zijn kosten die bij de vraagprijs opgeteld worden en die de koper betaalt.
Hieronder vallen bijvoorbeeld notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting.

KOSTEN MAKELAAR
Bij de verkoop van uw woning via een makelaar, maakt de makelaar kosten. Deze kosten berekent hij
direct aan de verkoper door. Denk hierbij aan de vermelding op Funda, presentatiekosten waaronder
de fotografie en de plattegronden. Dit valt onder de kosten makelaar.
Naast deze directe kosten maakt de makelaar indirecte kosten. De tijd die hij spendeert aan de
bezichtigingen, het telefonisch of per mail beantwoorden van vragen. Maar ook de begeleiding van
en de terugkoppeling aan u als verkoper. Voor deze indirecte kosten vraagt de makelaar een
bepaalde vergoeding. De zogenaamde courtage.

LEVERING
De levering van een object is onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering vindt er
geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis niet overgaan op de koper. In
Nederland is wettelijk bepaald dat de levering plaatsvindt via een akte bij de notaris. De levering van
een woning of appartement is opgesplitst in twee delen. Enerzijds de juridische levering en
anderzijds de feitelijke levering. Bij de juridische levering zet de notaris het perceel met de woning op
naam van de koper. Dit gebeurt via het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris op
kantoor. De akte van levering noemen we ook wel transportakte. De feitelijke levering vindt plaats bij
de sleuteloverdracht. Het kan voorkomen dat de sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de
juridische overdracht.

LEVERINGSAKTE
De leveringsakte of akte van levering maakt de notaris op bij de eigendomsoverdracht van de
woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Dit noemen we ook wel het
eigendomsbewijs. Voordat de overdracht van de woning plaats vindt, krijgen kopers, verkopers,
verkopend en aankopend makelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris
toegezonden.

LOOPTIJD
Sluit men een hypotheek af, dan doet men dat voor een bepaald aantal jaren. Deze jaren tussen het
afsluiten en het aflossen van de hypotheek noemen we de looptijd.

MAANDLAST
De maandlast is het bedrag dat de hypotheek elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-
maandlast is het bedrag dat men elke maand betaalt. De netto-maandlast is het bedrag dat overblijft
als de belastingaftrek verrekend is.

MACHTIGING NOTARIS
Kan de koper of verkoper niet aanwezig zijn tijdens de juridische overdracht? Dan kan men een
machtiging bij de notaris afgeven. Vooraf gaat de betreffende partij dan bij de notaris langs om deze
machtiging te ondertekenen.

MAISONNETTE
Een maisonnette hangt tussen een appartement en een eengezinswoning in. Het verschil zit
voornamelijk in het aantal woonlagen. Een appartement bestaat uit 1 woonlaag, een maisonnette uit
meerdere woonlagen. Het woord maisonnette is uit het Frans overgenomen en betekent letterlijk:
klein huis.

MAKELAARSCOURTAGE
De courtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw
huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen
makelaarscourtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met
de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN
Een Meerjaren Onderhoudsplan is een rapport van het object waarin staat wanneer welk onderhoud
plaats zal vinden. Naast wanneer welk onderhoud staan ook de betreffende kosten per onderhoud
weergegeven. Dit is onderdeel van het werk van de Vereniging van Eigenaren en hoort ook bij de
stukken die door de vereniging verstrekt worden.

MEENEEMREGELING
De meeneemregeling is de regeling om een hypotheek mee te kunnen en mogen nemen bij een
verhuizing naar een andere koopwoning, binnen de periode dat de looptijd van de hypotheek nog
niet afgelopen is.

MELDINGSPLICHT VERKOPER
De meldingsplicht van de verkoper houdt in dat men (bouwkundige) gebreken, die bekend zijn, direct
moet melden aan de koper. Zowel de verkopend als de aankopend makelaar vragen hiernaar. Dit
geldt echter niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de
rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de
buurman om van het pad gebruik te maken (recht van overpad). Of de melding dat bij een
appartement de parkeerplaatsen op het appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn. Een
makelaar zal daarom bij de verkoop van een woning vragen om een vragenlijst in te vullen. In deze
vragenlijst komen diverse onderwerpen aan bod. Door deze vragenlijst volledig en naar waarheid in
te vullen, voldoet de verkoper aan de meldingsplicht.

MONUMENT
Een monument is een overblijfsel uit het verleden dat om de cultuurhistorische of wetenschappelijke
waarde gezien wordt als algemeen belang. Het zijn overblijfselen van kunst, cultuur, architectuur of
nijverheid. In Nederland zijn er 4 typen monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten,
gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten of dorpsgezichten.

NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE
De Nationale Hypotheek Garantie, ook algemeen bekend onder de afkorting de NHG, is een garantie
op hypotheken tot een bepaald bedrag. Het is een extra zekerheid voor de koper. Is bij de verkoop
van de woning de opbrengst onvoldoende om de hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de
restschuld over. Ook krijgt de koper korting op de hypotheekrente. De hypotheekverstrekker of de
bank kan zien of de woning en de koper in aanmerking komen voor de NHG. Er vindt jaarlijks een
herziening van het NHG-bedrag plaats. Voor meer informatie over de NHG verwijzen wij naar hun
website. https://www.nhg.nl/.

NEN 2580 MEETINSTRUCTIE
Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze diverse
doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG), BAG BAO, Aedes en de Waarderingskamer gezamenlijk
meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de
gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten. Zij baseren zich op de norm NEN
2580. Onder deze norm staan de meetinstructies geregistreerd bij NEN: Stichting Koninklijk
Nederlands Normalisatie Instituut.

NOMINALE RENTE
De nominale rente is de rente per periode dat die rente wordt uitgekeerd bij sparen of die betaald
wordt bij een lening, gedeeld door de periode, uitgedrukt in dezelfde tijdseenheid. Vaak wordt als

tijdseenheid een jaar genomen. De nominale rente per jaar, of nominale jaarrente, is de rente per
periode dat die rente wordt uitgekeerd of betaald, gedeeld door de periode in.

NOTARIS
Een notaris is een openbaar ambtenaar, die door de is Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van
overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Een notaris is
verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de
overdracht van het registergoed behandeld. Tenzij er een projectnotaris is aangewezen, dan
behandelt deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar
opgesteld, maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

NOTARISKOSTEN
Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de hypotheekakte berekent de notaris
notariskosten. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen te weten: leveringskosten en
hypotheekkosten.

NWWI
Het is NWWI is een taxatie-instituut. Taxatie-instituten controleren taxatierapporten. Wijkt een
taxateur in het taxatierapport te veel af van de waarden van het rekenmodel van het taxatie-
instituut, dan moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te gaan. De
taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.

ONDER BOD
Voor men als geïnteresseerde echt als koper te boek kan staan, brengt men een bod uit op de
woning. Is er zo ontzettend veel interesse in een woning, dan zijn er regelmatig meerdere biedingen.
Is dit het geval, dan past men de status aan naar ‘onder bod’. Anderen weten dan dat er
onderhandeld wordt en dat de kans groot is, dat de woning niet meer beschikbaar is.

ONDERGRONDSE TANK
Een ondergrondse tank is een tank die, zoals het woord het zegt, onder de grond ingegraven is. Vaak
gaat het hier om een tank voor de opvang van toilet- en douchewater (ook bekend onder de naam
septic tank) of als olievoorziening voor de woning. Dit komt nog wel eens voor bij hele oude,
vooroorlogse, woningen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Een koper van een woning heeft een onderzoeksplicht. Dit wil zeggen dat hij/zij verplicht is om de
bouwkundige staat van de woning te onderzoeken. Dit gaat om de zichtbare ‘mankementen’ aan de
woning, bijv. scheuren in muren, rotte kozijnen, lekkage. Aangezien het om zichtbare gebreken gaat,

hoeft de verkoper de koper daar niet op te wijzen. Met het laten uitvoeren van een bouwkundige
keuring, voldoet de koper in grote mate aan zijn/haar onderzoeksplicht. Gebreken die al jarenlang bij
de verkoper bekend zijn, maar niet direct zichtbaar zijn, moet deze melden.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Bij de aankoop van een woning kan met ontbindende voorwaarden opnemen. Op basis van deze
voorwaarden kan de koper binnen de gestelde termijn van de woning afzien. Vaak gehoorde
ontbindende voorwaarden, zijn o.a. het voorbehoud van financiering, het voorbehoud van
bouwkundige keuring etc. Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het
koopcontract staan.

OPLEVERINGSDATUM
Een opleveringsdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt de feitelijke levering
samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.

OPSTALVERZEKERING
De opstalverzekering is de verzekering die men afsluit voor schade aan het woonhuis. Dus niet over
de inboedel. Bij brand, storm of overstroming bijvoorbeeld, is de woning verzekerd. Let op, het gaat
hier om schade waar u zelf niets aan kon doen. Met laat de opstalverzekering ingaan per de datum
dat de woning bij de notaris op naam wordt gezet. De hypotheekverstrekker verplicht het hebben
van de opstalverzekering als voorwaarde voor het verkrijgen van de hypotheek.

OPSTARTKOSTEN
Men gaat de woning verkopen. De makelaar is ingeschakeld. De kosten die bij de opstart van het
verkooptraject worden gemaakt, noemt met de opstartkosten.

OPTIE
In sommige gevallen kan men een optie vragen op een huis. Daarmee voorkomt men dat een ander
het huis koopt waar de interesse in is. Dit is een gebruikelijke manier van werken bij een kavel of
nieuwbouw. Bij bestaande bouw komt het minder vaak voor. Een optie nemen, wil nog niet zeggen
dat men verplicht is tot koop over te gaan. Vaak is er een termijn waarop de optie geldig is,
afgesproken.

OUDERDOMSCLAUSULE
De ouderdomsclausule past men toe bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij/zij
wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden.

OVERBRUGGINGSKREDIET
Een overbruggingskrediet is de lening die de koper nodig heeft om de tijd te overbruggen tussen de
aankoop van het nieuwe huis en de verkoop van het huidige huis. Daarbij maakt men gebruik van de
overwaarde van het oude huis.

OVERDRACHTSBELASTING
Bij de aankoop (of het krijgen) van een woning krijgt men te maken met overdrachtsbelasting. Dit is
een bepaald percentage van de koopsom. De belasting wordt alleen geheven over de onroerende
zaken.

OVERLIJDENSRISICODEKKING
Een overlijdensrisicodekking is een verzekering waarbij geld uitgekeerd wordt na het overlijden van
de verzekerde. Hypotheekverstrekkers vragen vaak aan de hoofdkostwinner om een soortgelijke
dekking af te sluiten. De nabestaanden kunnen de hypotheek dan (gedeeltelijk) aflossen met het
uitgekeerde bedrag.

OVERSLUITEN
Een hypotheek heeft een looptijd. Het is echter ook mogelijk om van hypotheek te veranderen
tijdens deze looptijd. Dit opnieuw afsluiten van de hypotheek, bij dezelfde of bij een andere
hypotheekverstrekker, noemt men oversluiten. Redenen waarom dit gebeurt, is een lagere rente of
betere voorwaarden. Bij het oversluiten van de hypotheek bij dezelfde hypotheekverstrekker, hoeft
men niet opnieuw naar de notaris.

OVERWAARDE
Spreekt met over de overwaarde van een woning, dan heeft men het over het verschil tussen de nog
af te lossen hypotheek en de opbrengst of taxatiewaarde van een woning

PASSEREN
Het passeren van de woning is de formele handeling waarbij een akte door beide partijen en de
notaris wordt ondertekend.

PENTHOUSE
Een penthouse is een luxe appartement. Het bevindt zich op de bovenste verdieping van een
gebouw. Vaak is het daarom ook een vrij duur appartement. Soms wijkt het wat vorm en indeling
betreft iets af van de overige appartementen in het gebouw, maar dat is niet altijd het geval. In
plaats van een balkon is er bijvoorbeeld een (of meerdere) dakterrassen aanwezig. Penthouses staan
erom bekend dat ze een mooi uitzicht hebben.

PORTIEKWONING
Woningen met een gemeenschappelijke ingang, noemt men vaak portiekwoningen. De
gemeenschappelijke ingang is namelijk het portiek. De definitie van portiek is ‘ingebouwde, aan de
straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt’. De woningen die het
portiek delen, zijn rechtstreeks vanuit dit portiek toegankelijk

RECHT VAN ERFPACHT
Het kan voorkomen dat de grond en het object dat op de grond staat, elk tot een andere eigenaar
behoort. Vaak is de grond eigendom van o.a. de gemeente, een investeerder of een woningstichting.
De eigenaar van het object huurt dan als het ware de grond van die eigenaar. In dit geval is er dus
sprake van erfpacht. De overeengekomen huurprijs noemt men canon of erfpachtcanon.

RECHT VAN HYPOTHEEK
Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht voor de hypotheekverstrekker. Met het afsluiten van
een hypotheek draagt men het recht van hypotheek over aan deze instantie. Kan men de hypotheek
niet meer betalen (blijft men dus in gebreke), dan kan de hypotheekverstrekker de woning vorderen.
De woning wordt dan openbaar verkocht en de hypotheekverstrekker krijgt voorrang bij het innen
van de opbrengst.

RECHT VAN OVERPAD
Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van
iemand anders. Heeft men recht van overpad, dan mag men de betreffende grond betreden. Hier zijn
wel vastgelegde afspraken aan verbonden. Mag men er bijv. over lopen of fietsen? En alleen om de
eigen woning te betreden of verlaten of ook voor andere zaken? De eigenaar van de grond heeft de
plicht om dit gebruik altijd toe te staan. Bij de verkoop van een van beide objecten blijft het recht van
overpad in stand.

RENTEVASTE PERIODE
Bij het afsluiten van een hypotheek, komt men het betalen van een rente overeen. De rente is een
bepaald bedrag van de hypotheeksom. Echter, de periode dat de rente vastgelegd staat, is niet altijd
gelijk aan de looptijd van de hypotheek zelf. Deze periode noemt men de rentevaste periode.

RESERVEFONDS
Een reservefonds is een fonds waar periodiek geld in wordt gestort voor toekomstig onderhoud bij
bijvoorbeeld een appartementencomplex. De eigenaren betalen een maandelijkse bijdrage zodat er
geld voorhanden is op het moment dat er onderhoud nodig is.

RESTSCHULD
Bij de verkoop van een woning weet men pas wat de echte waarde van die woning is. De prijs die de
koper ervoor betaalt. Is er een negatief verschil (dus een lagere prijs dan de openstaande hypotheek)
tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek? Dan spreekt men van een
restschuld. Is er een positief verschil (dus een hogere verkoopprijs dan de openstaande hypotheek)
dan spreekt men van overwaarde. Bij een restschuld moet het openstaande bedrag bij de notaris uit
eigen middelen voldaan worden.

ROERENDE ZAKEN OF GOEDEREN
De roerende zaken bij een woning zijn de zaken of goederen die de verkoper mee kan nemen. Denk
hierbij aan gordijnen, zonnescherm, gordijnrails etc. Deze zaken staan op een roerende zakenlijst
vermeld.

ROERENDE ZAKENLIJST
Alle roerende zaken bij een te koop-staande woning staan op de roerende zakenlijst. Op deze lijst
geeft de verkoper aan of de betreffende zaak achterblijft, meegaat of overgenomen kan worden. Het
is belangrijk dat deze lijst goed en zorgvuldig is ingevuld. Zo voorkomen koper en verkoper
onduidelijkheid en discussie na het sluiten van de overeenkomst.

ROYEMENT
Royement betekent doorhalen of beëindigen. Bij de verkoop van een woning, beëindigt men ook de
hypotheek of neemt men deze mee naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet
royement. Blijft er een restschuld over nadat de woning is verkocht? Dan moet de bank royement
verlenen, anders kan de verkoop niet plaatsvinden.

ROYEMENTSCLAUSULE
Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis, dan
neemt men vaak een royementsclausule in de koopakte op. Over het algemeen spreekt men voor
deze clausule een termijn af. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. De
verkopers moeten gegevens aan de bank aanleveren over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is
van NHG, volgt er eerst een toetsing.

SAMENLEVINGSCONTRACT
Een samenlevingscontract of een samenlevingsovereenkomst, is een contract tussen twee of meer
personen. In dit contract legt men diverse afspraken vast gerelateerd aan het vermogen en het
eigendom. Een samenlevingscontract dat bij de notaris is vastgelegd, voldoet aan de eisen van de
Belastingdienst voor fiscaal partnerschap. Ook voldoet het aan de eisen van pensioenfondsen voor
een partnerpensioen.

SLEUTELVERKLARING
Hoger in deze begrippenlijst staat al de uitleg over de levering. Het moment van overdracht bij de
notaris. Meestal krijgt de koper de sleutel na de inspectie van de woning en voor de notaris of bij de
notaris zelf. Het kan voorkomen dat er afgesproken wordt om de sleutel toch eerder over te dragen.
Dit gebeurt dan via een sleutelverklaring.

SPLITSEN IN APPARTEMENTEN
Het splitsen in appartementen is het opdelen van een gebouw naar meerdere – zelfstandige –
woonunits of appartementen. Dit gebeurt niet alleen in het gebouw, maar het wordt ook
geregistreerd bij het kadaster. Elk appartement krijgt een eigen kadastraal nummer en
indexnummer. Op deze manier kan men elk appartement los verhuren of verkopen.

STADSVERWARMING
Met stadsverwarming krijgt men warmte via een netwerk van waterleidingen. Het is verwarming en
warm water zonder het gebruik van gas. De woningen met stadsverwarming hebben geen eigen cv-
ketel. Het warme water krijgen deze woningen via het netwerk, de warmte ontstaat door restwarmte
die vrijkomt bij het opwekken van stroom (van elektriciteitscentrales) of bij afvalverbranding.

STARTERSWONING
Een starterswoning is een woning of appartement voor starters op de woningmarkt. Met starters
bedoelen we jongeren die op zichzelf gaan wonen of hun eerste woning kopen. De vraagprijs van een
starterswoning ligt vaak aan de onderkant van de markt.

STILLE VERKOOP
Soms wil men de woning verkopen, maar niet met alle toeters en bellen die erbij komen kijken. Geen
te koop bord, geen online vermeldingen. Dit noemt men een stille verkoop. De woning staat in de
verkoop, maar dat hangt men niet aan de grote klok

TAXATEUR
Wanneer men de waarde van een woning wil weten, huurt men een bevoegd persoon in: de
taxateur. Hij komt tot de betreffende waarde via een analyse van en een onderzoek naar diverse
aspecten. Ook staaft hij zijn waardeoordeel door middel van vergelijkbare woningen in een
vergelijkbare omgeving. De onderbouwing en bijhorende waarde is tevens afhankelijk van het doel
van de waardebepaling: o.a. verkoop, verbouwing, hypotheekaanpassing.

TAXATIE
Taxatie of waardebepaling van een woning, is het bepalen van de waarde van de woning. De waarde
is afhankelijk van het doel waarvoor de taxatie dient. Een taxateur voert de taxatie uit.

TERHANDSTELLING
Wettelijk is bepaald dat een koper drie dagen bedenktijd krijg bij de aankoop van een woning.
Belangrijk hierbij is dat de tijd pas ingaat als de koper de door alle partijen ondertekende
koopovereenkomst heeft ontvangen. De ontvangst van de getekende koopovereenkomst heet de
terhandstelling. Om zeker te zijn dat de bedenktijd ingaat, legt de makelaar de terhandstelling vast
via een ondertekende ontvangstbevestiging.

TOPHYPOTHEEK
Als de volledige marktwaarde van de woning is gefinancierd spreekt men van een tophypotheek. .

TRANSPORT
De verkoop van de woning is rond. De bedenktijd is voorbij en aan alle voorbehouden en
voorwaarden is voldaan. Kortom, tijd om de woning over te dragen aan de koper. Het juridisch
overdragen van de woning van de verkoper aan de koper, noemt men het transport. Het is letterlijk
het transporteren van de ene naar de andere. Alle afspraken uit de koopovereenkomst komen nu tot
uitvoer. Het transport vindt plaats bij de notaris via het passeren van de transportakte.

TRANSPORTAKTE
De transportakte is het document dat de notaris opmaakt om het eigendom van de woning over te
dragen. De transportakte staat ook bekend onder de naam overdrachtsakte.

UITSTEL FINANCIERINGSVOORBEHOUD
Men koopt een woning onder voor behoud van financiering. In de koopakte is daar een termijn voor
opgenomen. Nadert deze termijn en is de financiering nog niet rond? Dan kan men uitstel vragen aan

de makelaar en verkoper voor het voorbehoud. De termijn kan dan met een afgesproken periode
verlengd worden.

VARIABELE RENTE
Bij het afsluiten van een hypotheek kan men kiezen tussen een rentevast periode of een variabele
rente. Kiest men voor de variabele rente, dan krijgt men te maken met een steeds wisselende
(=variabele) rente. Het te betalen maandelijkse bedrag is afhankelijk van de dan geldende rente.

VERBORGEN GEBREKEN
Een verborgen gebrek bij een woning is een gebrek dat niet zichtbaar is. Komen deze gebreken aan
het licht na de overdracht, dan zijn de kosten om de gebreken te verhelpen voor rekening van de
koper. Daarbij zijn twee uitzonderingen: het gebrek belemmert het gebruik van de woning als
zodanig of het gebrek is bij de verkoper bekend en heeft dit niet gemeld.

De koper heeft een onderzoeksplicht om de bouwkundige staat van een woning te onderzoeken en
zo de gebreken in kaart te hebben. Hoe ouder een woning, hoe groter de kans op gebreken.

De verkoper heeft een meldingsplicht over bij hem bekende gebreken. Meldt hij een bij hem bekend
gebrek niet, dan is hij aansprakelijk voor het oplossen van het gebrek.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Een Vereniging van Eigenaren, of Vereniging van Eigenaars (afgekort VVE), is een vereniging die
verantwoordelijk is voor het onderhoud van een gebouw dat meerdere eigenaren heeft. Dit geldt
bijvoorbeeld voor een appartementencomplex. Bij de aankoop van een appartement wordt de
eigenaar ook automatisch lid van de VVE. Men maakt onderscheid tussen een actieve VVE (deze
houdt vergaderingen, heeft een onderhoudsplan etc) en een slapende VVE (deze doet niets aan
onderhoud, vergaderingen oid).

VERHUURDERSVERKLARING
In een verhuurdersverklaring verklaart de verhuurder enkele zaken over de huurder. Heeft de
huurder bijvoorbeeld aan de betalingsverplichtingen voldaan? Of heeft hij wel of geen overlast
veroorzaakt? Of is de huurder door een gerechtelijk vonnis ontruimd? Kortom, staat de aanvragend
huurder als een goed huurder bekend staat bij de huidige of vorige verhuurder(s).

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Een te koop staande woning krijgt de melding ‘verkocht onder voorbehoud’. Hiermee geeft de
makelaar aan dat er een overeenkomst is tussen de verkoper en de potentiële koper, maar dat er

voorwaarden aan de overeenkomst gekoppeld zijn. Deze voorwaarden zijn ontbindende
voorwaarden. Hier vallen bijvoorbeeld de voorbehoud van financiering of de voorbehoud van
bouwkundige keuring onder.

VERKOOPWAARDE
De verkoopwaarde van een woning is de waarde die de woning op dat moment heeft als de woning
in de verkoop zou gaan. Het is het uitgangspunt om de vraagprijs te berekenen

VERKOPERSMARKT
De woningmarkt kent de termen verkopersmarkt en kopersmarkt. In een verkopersmarkt zijn de
omstandigheden gunstig voor verkopers en minder gunstig voor kopers

VOLMACHT
Het komt wel eens voor dat de koper of verkoper van een object niet in de gelegenheid is om
aanwezig te zijn op de transportafspraak. In dit geval komt men met de notaris overeen dat er een
volmacht wordt afgegeven. Een van de medewerkers van het notariskantoor tekent dan namens de
betreffende partij. De volmacht wordt ruimschoots van tevoren getekend. Bij de betreffende notaris
– of in geval van verblijf in het buitenland bij een notaris daar.

VOORLOPIGE KOOPOVEREENKOMST
Er is overeenstemming tussen de verkoper en de koper over de verkoop van de woning. De makelaar
stelt dan de koopovereenkomst op. In de dagelijkse omgang noemt men de koopovereenkomst, ook
wel het ‘voorlopig koopcontract’ of de ‘voorlopige koopovereenkomst. In tegenstelling tot deze
namen is de koopovereenkomst niet voorlopig. Na het tekenen van de overeenkomst zit de verkoper
er aan vast. De koper kan nog onder de overeenkomst uit binnen de drie dagen bedenktijd. In de
koopovereenkomst staan vaak ontbindende voorwaarden die soms nog niet volledig uitgewerkt zijn.
Dit maakt dat de koopovereenkomst vaak ‘voorlopig’ genoemd wordt.

VOORLOPIGE TERUGGAAF
Bij het betalen van de hypotheekrente, heeft men te maken met een deel aftrekbare rente. Meestal
dient men eenmaal per jaar de belastingaangifte in en krijgt men het teveel betaalde bedrag
teruggestort. Het is echter mogelijk om een maandelijkse voorlopige teruggaaf aan te vragen. De
hypotheekrente wordt dan per maand deels teruggestort. De maandelijkse lasten zijn daardoor iets
lager.

VRAAGPRIJS
De woning gaat in de verkoop. Daar hoort een richtprijs bij wat de verkoper graag voor de woning wil
hebben en waarvan de makelaar dat een reëel bedrag vindt. De prijs waarvoor de woning in de

markt gezet wordt, noemt men de vraagprijs. Een vraagprijs kan, maar hoeft niet, de koopsom te
zijn. Het is een richtprijs. De koopsom is de uiteindelijke prijs die de koper voor de woning betaalt.

VRAGENLIJST
Bij het te koop zetten van een woning vraagt de makelaar aan de verkoper om een vragenlijst in te
vullen. In deze vragenlijst komen diverse onderwerpen over de woning aan bod. Zijn er bijv. lekkages
geweest? Is het bekend dat er funderingsproblemen zijn? Of is er asbest in de woning aanwezig? De
verkopers vullen – als het goed is – de lijst naar eer en geweten én naar waarheid in. De vragenlijst is
onderdeel van de koopovereenkomst en wordt als bijlage aan de kopers verstrekt.

VRIJ OP NAAM – v.o.n.
Eerder behandelden we al ‘kosten koper’. Maar bij een nieuwbouwwoning staat de melding ‘Vrij op
Naam’ of ‘v.o.n.’ achter de vraagprijs. Voor deze woningen hoeft er nl geen overdrachtsbelasting,
maar btw te worden betaald. De kosten voor de notaris en de bouwrente zijn echter wel voor
rekening van de koper.

WAARBORGSOM
De verkoop van een woning is niet niets. De verkoper kiest in samenspraak met de makelaar de beste
koper uit de potentiële kopers. Maar wie garandeert dat dat ook echt de beste koper is? Om de
verkoper toch een extra zekerheid te bieden, neemt men een waarborgsom of bankgarantie op in de
koopovereenkomst. Mocht de verkoop om uiteenlopende redenen, die geen onderdeel van de
ontbindende factoren zijn, toch niet doorgaan heeft de verkoper alsnog een soort tegemoetkoming.

WAARDEVERKLARING
Een waardeverklaring is een verklaring van de makelaar of taxateur waarin adviesvraagprijs,
verwachte opbrengst en verwachte verkoopperiode werden vastgelegd. Het is niet meer toegestaan
om een dergelijke verklaring op te stellen. Deze zaken worden tegenwoordig opgenomen in een
volledig taxatierapport.

WOONLASTEN
Bij het kopen of huren van een woning, krijgt men te maken met woonlasten. Onder deze lasten
vallen o.a. de huur of de hypotheek, het gas, water en licht. Maar ook verzekeringen en
gemeentelijke lasten maken onderdeel uit van de woonlasten. Hou hier rekening mee met de hoogte
van de hypotheek of huur.

WOZ WAARDE
De WOZ-waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt deze waarde vast en
bepaalt de waarde van de woning. De WOZ waarde is de basis voor gemeentelijke belastingen en
heffingen

ZOEKOPDRACHT
In een moeilijke woningmarkt is het fijn dat een koper wat hulp krijgt. De aankoopmakelaar kan
hierbij helpen. Een van de mogelijkheden is het instellen van een zoekprofiel en zoekopdracht. Zo
weet de aankoopmakelaar welke woning de koper zoekt. Naast het zoeken naar een geschikte
woning begeleidt de aankoopmakelaar vervolgens ook de aankoop van de woning.